test

Branches

Onze professionals kunnen wij inzetten op verschillende terreinen, zoals:

• Residentiële zorg
• Ambulante begeleiding
• Gehandicaptenzorg
• Geestelijke Gezondheidszorg
• Onderwijs

Residentiële zorg: jeugdhulp en justitiële inrichtingen
Sommige jongeren kunnen niet (meer) thuis wonen, omdat er sprake is van persoonlijke of opvoedproblematiek. In bepaalde gevallen kan een combinatie hiervan maken dat thuis wonen geen optie meer is. In zulke gevallen wordt de jongere in een woonvoorziening geplaatst, dit kan op een open of besloten leefgroep zijn waar de jongere begeleid en/of behandeld wordt, maar wel (veel) vrijheden heeft.

Als jongeren door allerlei problematiek ernstig bedreigd worden in hun ontwikkeling en er zorgen bestaan over hun veiligheid en/of die van hun omgeving, kan intensieve gesloten behandeling het laatste redmiddel zijn. Deze jongeren worden intramuraal begeleid en behandeld, zodat zij hun leven weer op de rails krijgen. Hetzelfde geldt voor jongeren die, vanwege een (ernstig) strafbaar feit, in detentie zitten. Ook zij verdienen in de justitiële inrichting de juiste begeleiding om (samen met hun netwerk) weer te bouwen aan een gezonde toekomst.

Veel jongeren die in de residentiële (gesloten) jeugdhulp of een justitiële jeugdinrichting terecht komen, hebben ernstige gedrags-, sociale en/of psychische problematiek. Ook is er soms sprake van drugs- of alcoholproblematiek. HN Zorg levert dan ook professionals die oog hebben voor de toekomst van deze jongeren, maar daarnaast stevig genoeg in hun schoenen staan om deze doelgroep “aan te kunnen”.

HN Zorg bemiddelt in dit kader professionals voor:
• Jeugdzorg: open en besloten woongroepen
• Intensieve gesloten jeugdhulp
• Justitiële Jeugdinrichtingen

Ambulante begeleiding: individuele zorg op maat
Soms bestaat de behoefte of noodzaak voor een begeleider die zich volledig richt op de zorg en begeleiding van een individu. Hiervoor kunnen ouders, scholen of instellingen bij HN Zorg terecht. De doelgroep is erg breed en bestaat uit jongeren of volwassenen met psychische problematiek, een autisme, een intellectuele beperking en/of (complexe) gedragsproblematiek. HN Zorg levert voor ieder aandachtsgebied de juiste begeleider die outreachend te werk gaat, hulpverlening regisseert en de samenwerking organiseert met het netwerk. In de begeleiding ligt de focus op alle leefgebieden: wonen, werken, geldzaken, sociaal en praktisch functioneren, gezondheid, onderwijs en vrijetijdsbesteding.

Onze begeleiders stimuleren en activeren de cliënt, gericht op het vergroten van de zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid. De ontwikkeling en de eigen regie van de (jong)volwassene en zijn netwerk staan dus centraal.

HN Zorg bemiddelt in dit kader professionals voor:
• Individuen die zorg op maat nodig hebben
• Beschermde woonvormen

Gehandicaptenzorg: ambulant en intramuraal
De gehandicaptenzorg biedt zorg, begeleiding en ondersteuning aan (jong)volwassenen met beperkingen. Het gaat daarbij om personen die kampen met een lichamelijke beperking, verstandelijke beperking of zintuiglijke beperking. Ook kan sprake zijn van meervoudige problematiek. De werkzaamheden liggen daarom veelal op het vlak van Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL).

De gehandicaptenzorg vraagt dan ook om professionals die als geen ander weten aan te voelen wat het individu in kwestie nodig heeft. HN Zorg heeft oog voor deze bijzondere doelgroep en werft dus ook de juiste professionals. Het gaat daarbij om hulpverleners die aandacht hebben voor de kwetsbaarheid van de doelgroep en zich ook in complexe en onvoorspelbare situaties niet uit het veld laten slaan.

HN Zorg bemiddelt in dit kader professionals voor:
• Zorginstellingen
• Woonvoorzieningen
• Intensieve ambulante begeleiding

Geestelijke Gezondheidszorg
Mensen met een psychische aandoening hebben vaak intensieve behandeling en begeleiding nodig. Waar en in welke mate iemand zorg ontvangt, is afhankelijk van de aandoening, de wijze waarop de persoon daarmee omgaat en het eventuele netwerk om de persoon heen. HN Zorg beschikt over zorgprofessionals die veel ervaring hebben opgedaan met complexe en/of ernstige psychische aandoeningen en zijn in staat om de juiste zorg te bieden.

HN Zorg bemiddelt in dit kader professionals voor:
• Zorginstellingen
• Psychiatrische klinieken
• Verpleeghuizen
• Beschermde woonvormen 

Onderwijs: scholen in het (speciaal) basis- of voortgezet onderwijs
HN zorg detacheert gepassioneerde onderwijsprofessionals in het basis- en voortgezet onderwijs en richt zich daarbij zowel op speciale als reguliere scholen. Voor een goede onderwijsprofessional zijn sociale vaardigheden, stressbestendigheid, een natuurlijk overwicht en oog voor de belangen van het (speciale) kind van groot belang. HN Zorg weet dan ook als geen ander dat (speciale) scholen ook speciale werknemers nodig hebben.

Bij HN Zorg kunnen (speciale) scholen terecht voor bevoegde leerkrachten, onderwijsassistenten, interne begeleiders en/of andere professionals. Voor iedere vraag is er een geschikte kandidaat. HN zorg zorgt dan ook altijd voor dé perfecte match tussen vacatures en onderwijsprofessionals. (Speciale) scholen in het basis- en voortgezet onderwijs besteden verschillende vormen van detachering al jaren met tevredenheid uit aan HN Zorg. 

HN Zorg bemiddelt in dit kader professionals voor:
• Speciaal Basisonderwijs (SBO)
• Voortgezet (Speciaal) Onderwijs (VSO)

Indien u personeel wenst aan te vragen, kunt u dat hier doen. Of neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking op 06-46898209 of via arbeidsbemiddeling@hnzorg.nl

  • Accountmanager

    HN Zorg zoekt een gedreven Accountmanager Wat ga je doen? HN Zorg is een jong en snel groeiende organisatie die zich richt ...

    Lees meer
  • Groepsbegeleider Jeugdzorg

    HN Zorg zoekt voor diverse opdrachtgevers in de regio Midden-Nederland en Noord-Holland Groepsbegeleiders Jeugdzorg. Als g...

    Lees meer
Meer vacatures